Deklaracja dostępności serwisu PROM KULTURY

Prom Kultury Saska Kępa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Prom Kultury Saska Kępa.

 • Data publikacji serwisu: 2017-10-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury (dostępne jest około 60%),
 • Nawigacja za pomocą klawiatury nie zawsze jest zgodna z wyglądem strony,
 • Jedna z podstron po powiększeniu widoku strony do 200% nie jest widoczna w całości,
 • Na stronie nie ma instrukcji odnoszącej się do koloru elementu,
 • Elementy filmowe i dźwiękowe przekazujące informacje nie mają opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają lub czego dotyczą,
 • Filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji,
 • Nie wszystkie ramki na stronie mają tytuły,
 • Element przekazujący informacje nie ma poprawnie sformułowanego atrybutu <alt>,
 • Nie wszystkie pola formularzy są poprawnie, jednoznacznie zidentyfikowane,
 • Rozmiar czcionek w elementach formularzy jest określany nie tylko w jednostkach względnych,
 • Kolor elementu i kolor jego tła nie zawsze są wspólnie definiowane w arkuszu styków
 • Po wyłączeniu stylów CSS informacje na stronie nie są czytelne,
 • Selektor CSS outline nie wyłącza fokusa,
 • Linki nie są spójnie wyróżniane wizualnie,
 • Na stronie są błędy walidacji i przestarzałe, nieużywane elementy HTML.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-31
 • Deklarację sporządzono na podstawie stanu oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Koraszewska
 • E-mail: biuro@promkultury.pl
 • Telefon: 22 277 08 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się na poziomie 0 od strony ul. Brukselskiej, ma ono podwójne drzwi bez progów odpowiednie dla wózków inwalidzkich.

Recepcja wraz z kasą znajduje się vis a vis od wejścia głównego w głębi budynku. Dalsze przejście do Galerii PROM, szatni oraz kawiarni jest otwarte, na tym samym poziomie, bez schodków ani krawężników. Na poziomie 0 dostępna jest również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób na wózkach dostępny jest nie tylko korytarz, ale również Sala przy Galerii PROM na parterze wraz z kawiarnią oraz Sala Widowiskowa na 1 piętrze z przylegającym do niej holem. W budynku jest winda z możliwością wjazdu na poziom 1 (na parterze i na I piętrze dostępne są toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami).

W Sali Widowiskowej przewidziane są miejsca na wózki inwalidzkie, a drzwi wejściowe są szerokie, rozkładane tak, aby każdy wózek mógł przez nie przejechać. Liczba miejsc na wózki inwalidzkie jest ograniczona. Na scenę można wjechać wózkiem po pochylni.

Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.