Warsaw by Art 2017 w PROMie Kultury!

Warsaw by Art 2017 w PROMie Kultury!

Warsaw by Art to cy­klicz­ne wy­da­rze­nie kul­tu­ral­ne od­by­wa­ją­ce się w sto­li­cy, któ­re­go pierw­sza edy­cja bę­dzie mia­ła miej­sce w dniach 22 – 24 wrze­śnia 2017 ro­ku. Pro­jekt ten po­wstał z ini­cja­ty­wy wła­ści­cie­li i ku­ra­to­rów war­szaw­skich ga­le­rii sztu­ki przy ak­tyw­nym wspó­łudzia­le osób za­an­ga­żo­wa­nych w kształ­to­wa­nie wi­ze­run­ku i tre­ści współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej. Bio­rą w nim udział ga­le­rie pry­wat­ne, ga­le­rie o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym i in­sty­tu­cje zwią­za­ne z ży­ciem kul­tu­ral­nym sto­li­cy.

Przez trzy dni od ra­na do wie­czo­ra ga­le­rie be­̨dą ocze­ki­wa­ć na zwie­dza­ja­̨cych ze spe­cjal­ną ofer­tą. Opro­́cz wy­staw, spo­tka­ń z ku­ra­to­ra­mi, ar­ty­sta­mi be­̨dzie mo­żna wzia­̨ć udział w wy­da­rze­niach spe­cjal­nych: hap­pe­nin­gach, dys­ku­sjach z cie­ka­wy­mi go­śćmi ze świa­ta, wer­ni­sa­żach, po­ka­zach – sło­wem – za­pu­ści­ć się w nie­sko­ńczo­ny ko­smos sztu­ki, kre­atyw­no­ści i in­spi­ra­cji.

W Galerii PROM będzie można oglądać dwie wystawy:
,,Jan Holger Jerichau – rzeźba i grafika”
,,Zatrzymany czas” – fotografie Marka Szymańskiego

Zapraszamy na wydarzenie towarzyszące:
23.09.2017 (sobota)
11:00 Warsaw by Art 2017 – spotkanie z kuratorem
„Jan Holger Jerichau – rzeźba i grafika” – o powiązaniach twórcy z Warszawą opowie Bogusława Sochańska, kurator wystawy i Dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury

Zapraszamy na stronę internetową projektu Warsaw by Art 2017

Print Friendly, PDF & Email
[fbcomments]