KINO

Kino Kępa zaprasza na pokazy filmowe!

 

 

Bilety: 15 zł

Kino Kępa w Południe: 10 zł

REGULAMIN KINA KĘPA

Szanowni Państwo,

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez PROM Kultury Saska Kępa z siedzibą w Warszawie przy ul. Brukselskiej 23. Jego celem jest zapewnienie komfortu oraz sprawnej obsługi, a także bezpieczeństwa widzów.

Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Kina Kępa oraz każda osoba przebywająca na jego terenie.

 • 1

DEFINICJE

 • Regulamin – niniejszy Regulamin;
 • Kino – Kino Kępa będące częścią PROMu Kultury Saska Kępa, działające w Sali Widowiskowej
 • Seans – organizowany przez PROM Kultury w Kinie pokaz filmu lub innego utworu audiowizualnego
 • Wydarzenie – organizowany przez PROM Kultury w Sali Widowiskowej spektakl teatralny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza, niebędąca Seansem;
 • PROM Kultury Saska Kępa – zwana również PROM Kultury, niezależna dzielnicowa instytucja kultury działająca w budynku przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie
 • Bilet – dokument potwierdzający zawarcie umowy z PROMem Kultury i uprawniający do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu. Do udziału w Seansie lub Wydarzeniu uprawniać mogą także inne dokumenty wystawione przez Usługodawcę. Zasady Regulaminu odnoszące się do Biletów należy stosować odpowiednio do innych dokumentów uprawniających do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu, chyba że Usługodawca inaczej postanowi lub co innego wynika z charakteru lub treści takiego dokumentu
 • Klient – osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;
 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Warunkiem wejścia do sali kinowej jest uprzednie okazanie obsłudze kina ważnego biletu na określony seans. Bilet upoważnia jedynie do wstępu na seans w danym dniu i o określonej godzinie. W momencie odbioru należy natychmiast sprawdzić prawidłowość danych na bilecie (w szczególności: tytuł filmu, datę i godzinę wyświetlenia oraz nazwę kina) i ich zgodność z Państwa zamówieniem, ponieważ po odejściu od kasy bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi w przypadku jakichkolwiek błędów. Bilet należy zachować do kontroli aż do momentu opuszczenia kina.
 • Utracone, skradzione lub uszkodzone bilety nie podlegają wymianie. Klient bez ważnego biletu nie zostanie na salę wpuszczony, a w momencie kontroli i nie posiadania przy sobie ważnego biletu może zostać poproszony o opuszczenie obiektu.
 • Informacja o godzinach otwarcia kas Kina znajduje się przy kasach Kina oraz na stronie internetowej PROMU Kultury Saska Kępa: https://promkultury.pl/o-nas/
 • Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.
 • Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić z sali kinowej Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.
 • Bilety mogą być rezerwowane mailowo: bilety@promkultury.pl lub telefonicznie: 22 277 08 02
 • Zabronione jest w rejestrowanie wyświetlanych w Kinie filmów oraz przebiegu Wydarzeń oraz Seansów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów.
 • Decyzja o opatrzeniu filmu kategorią wiekową należy do dystrybutora i Zarząd kina nie ma prawnej możliwości, aby w nią ingerować. Prosimy opiekunów, by przed podjęciem decyzji o udziale w projekcji osoby niepełnoletniej uważnie zapoznawali się nie tylko z sugerowaną przez dystrybutora kategorią wiekową, ale również z opisem filmu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zakupem biletu, prosimy o zasięgnięcie informacji o zawartości filmu w biurze.
 • Aby nie przeszkadzać innym, Widzowie którzy przyjdą do kina po rozpoczęciu wyświetlania filmu zmuszeni będą uzyskać zgodę obsługi kina na wejście do sali.
 • W przypadku anulowania, przesunięcia lub zastąpienia projekcji filmu lub innej prezentacji, Dyrektor PROM-u Kultury podejmie decyzję o zwrocie uiszczonej kwoty za bilet Klientom lub wydaniu biletów zastępczych na ten sam film lub prezentację w innym terminie zgodnie z życzeniem Klienta.
 • Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz w trosce o jakość świadczonych przez nas usług i zapewnienie szczególnego komfortu osób niepełnosprawnych prosimy wszystkich naszych Klientów o nie blokowanie dróg ewakuacyjnych, w tym w szczególności o nie zajmowanie miejsc na schodach i w przejściach przed rzędami.
 • Należy zawsze trzymać swoje przedmioty przy sobie. PROM Kultury nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, modyfikację lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów osobistych wniesionych do obiektu.
 • Prosimy o niezakłócanie innym Widzom odbioru seansu, w szczególności poprzez korzystanie z telefonów komórkowych, głośne rozmowy, ekspresywne wyrażanie emocji związanych z odbiorem projekcji czy też wszelkie inne zachowania mogące zakłócić komfortowy odbiór filmu innym Widzom.
 • Na terenie Kina zabronione jest:
 • korzystanie na salach kinowych z telefonów komórkowych, a także innych urządzeń emitujących dźwięk lub światło,
 • głośne zachowywanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu,
 • wnoszenie na sale kinowe produktów spożywczych (jedzenie i napoje,
 • wnoszenie na teren Kina i spożywanie środków odurzających lub psychotropowych,
 • wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • spożywanie alkoholu,
 • palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu,
 • wnoszenie na teren Kina ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,
 • prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa,
 • niszczenie mienia Kina oraz kładzenie nóg na fotelach kinowych.
 • Prosimy o zgłaszanie obsłudze kina wszelkich uwag, również w zakresie niewłaściwej jakości dźwięku lub obrazu wyświetlanego filmu jeszcze podczas projekcji lub niezwłocznie po jej zakończeniu. Informujemy, że zaniechanie tego obowiązku, może spowodować brak późniejszej możliwości potwierdzenia zasadności składanych zastrzeżeń, a co za tym idzie uwzględnienia Państwa reklamacji.
 • Zarząd i obsługa Kina, w trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, informuje jednocześnie, iż gotowi jesteśmy służyć dodatkową informacją i pomocą w rozwiązaniu wszelkich zaistniałych problemów oraz ewentualnych kwestii spornych, bądź zagadnień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 • 3

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 • Obiekt Kina jest monitorowany.
 • Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia.
 • Klient może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane zadymieniem na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacją czujki pożarowej lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie Kina.
 • W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów, Usługodawca upoważniony jest do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 • Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.
 • W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.
 • Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: „Nieupoważnionym Osobom Wstęp Wzbroniony”.

 

 • 4

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów.
 • Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze. W przypadku wprowadzenia zmian po nabyciu Biletu przez Klienta, Klient upoważniony jest do zwrotu Biletu za zwrotem uiszczonej ceny.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2016r.

 

Regulamin Kina do pobrania w wersji PDF

Dziecięce Kino Kępa: „Łowcy smoków”
Dziecięce Kino Kępa: „Łowcy smoków”
12.07.2015 godz. 11:00 reż. Arthur Qwak, Guillaume Ivernel, Francja, Luksemburg, Niemcy 2008 Animowany. Gdy smok chce zniszczyć królestwo Mała Zoe pomaga wujowi Lordowi Arnoldowi i wyrusza ...
Kino Kępa na Dachu: „Łowca trolli”
Kino Kępa na Dachu: „Łowca trolli”
03.07.2015 godz. 20:30 reż. André Øvredal, Norwegia 2010, 103 min Dokumentalizowany horror. Trójka studentów w Norwegii podążając za domniemanym kłusownikiem realizuje film o polowaniu ...
KINO KĘPA: „Eden”
KINO KĘPA: „Eden”
18.06.2015 godz. 19:00 /bilety 10 zł/
KINO KĘPA: „Brzdąc”
KINO KĘPA: „Brzdąc”
01.06.2015 (poniedziałek) godz. 19:00 /bilety 10 zł/
KINO KĘPA: „Tajemnice początków Polski - Ukryte gniazdo dynastii”
KINO KĘPA: „Tajemnice początków Polski – Ukryte gniazdo dynastii”
03.05.2015, godz. 17.00 reż. Zdzisław Cozac, Polska 2014, 44 min Premierowy pokaz publiczny /wstęp wolny/
KINO KĘPA: „Kiedy umieram”
KINO KĘPA: „Kiedy umieram”
08.04.2015 (środa) godz. 19:00 reż. James Franco, USA, 110 min /bilety 10 zł/
KINO KĘPA: „Żona policjanta”
KINO KĘPA: „Żona policjanta”
31.03.2015 (wtorek) godz. 19:00 reż. Philip Gröning, Niemcy 2013, 175 min
KINO KĘPA: „Co robimy w ukryciu”
KINO KĘPA: „Co robimy w ukryciu”
24.03.2015 (wtorek) godz. 19:00 /bilety 10 zł/
KINO KĘPA: „Zjazd absolwentów”
KINO KĘPA: „Zjazd absolwentów”
19.03.2015 (czwartek) godz. 19:00 bilety 10 zł